Baranyi Tibor Imre: A háborúkról

(Részlet a Szerző A végjáték kórélettana című, 2022. május 17-én elhangzott előadásából. Lejegyezte: Gönczi Dániel.) A metafizikai Alapelvtől mint Kezdettelen Kezdettől és Eredettől való eszmei eltávolodás – amely a jelen korban hatalmas, ráadásul egyre fokozódik – drámai folyamatokat, katasztrófákat és kollapszusokat eredményez, beleértve a különböző háborúkat, forradalmakat, járványokat, természeti katasztrófákat, kataklizmákat. Ezek mind ugyanannak a […]

Gondolatok a mennyei hierarchiáról

Korunkban általánosan elfogadott gondolat, hogy mindent racionalizálni, mítosztalanítani kell, azaz akkor tudományos egy állítás, ha természettudományosan megmagyarázható. Mindez rányomja bélyegét a katolikus teológiára, a biblikus tudományokra, történettudományra egyaránt. A katolikus tanítás nyilván magában hordoz egyfajta egészséges mítosztalanítást, ami azonban nem racionalista, szégyellős materialista alapokon áll, hanem tökéletesíti, befejezi az ősi pogány vallások nagy istenkeresői útjait, […]

Az uralkodói hatalom szakrális dimenziói

A rítusok és tabuk sokasága által övezett tradicionális uralkodó – aki az archaikus társadalmakban a szakralitás bizonyos, az időben fokozatosan fogyatkozó ismérveivel bírt – a világmindenség középpontját testesítette meg. A legtágabb értelemben felfogott szakrális uralkodó a létesülteken túli erőkkel fenntartott különleges kapcsolatából kifolyólag tudta biztosítani országában a békét és a jólétet (Pax Romana). E kapcsolat […]

A liberális és a tradicionális mesevilág az LMBTQP-lobbi tükrében

Ott tart az LMBTQP-lobbi, hogy muszáj megfogalmaznunk a normalitás álláspontját. Higgadtan, érvekkel, a hagyományos létszemlélet és világnézet alapján. A világ elsötétedése oly mértékű, hogy az egészséges értékrend kifejtése is szélsőséges tettnek minősül, mivel a kritikánk tárgyát képező liberális világfelfogás lett az általánosan elfogadott. Hamisnak bizonyult az az érv, hogy ha nem foglalkozunk velük, akkor abbahagyják, […]

A nacionalizmuson túlmutató tradicionalitás hozhat csak békét a Kárpát-medencében

A liberálisok szerint Trianon tragédiáját úgy lehet orvosolni, ha nem foglalkozunk többé a nemzeti érzéssel, feladjuk a nemzeti identitásunkat, azaz elfelejtjük a nacionalizmust. A nemzeti oldalon viszont sokszor történelmi sérelmekbe beleragadva, már-már sovinizmusba átcsapva, kollektíven gyűlölködnek minden más néppel szemben. Az alábbi publicisztikában azt igyekszem kifejteni, hogy milyen eszmeiség alapján lehetne újra elhozni a Kárpát-medencébe […]

A magyar Szent Korona viszonya a kisebbségekhez

Európa ma sem vesz tudomást a magyar kisebbségek helyzetéről, pedig az Osztrák-Magyar Monarchia széthullása idején olyan nagy figyelmet fordítottak a Kárpát-medence „magyar uralom alatt szenvedő” népeire. Ugyanis a trianoni békediktátum és számos nemzetközi béketervezet egyik sarkalatos pontja éppen az állítólagos magyarországi kisebbségek elnyomására hívta fel a figyelmet: „Ausztria-Magyarország népei részére, amelyeknek helyét a nemzetek között […]

Az utolsó vacsora kelyhe, a Szent Grál ereklyéje

A Grál fogalom problematikája Az érett középkorban jelenik meg a lovagi irodalomban a Grál, Szent Grál fogalma, mely azóta is ébren tartja a teológusok, történészek, tradicionális filozófusok, kalandorok, művészek és forgatókönyvírók fantáziáját egyaránt. A Grál a középkori sagákban összefonódik Arthur király misztikus regnálásának motívumaival, fénykora az érett középkorra, az 1064-1244 közötti időszakra tehető. II. (Tiszta) […]

A tradicionálistól a posztmodernig – A szcientizmus rabságában

Romló lét – romló tudomány Az emberi létezés – így az ember világhoz való viszonya is – alapvető változáson megy keresztül. Az avatatlan szemlélő azt hiheti: fejlődésről van szó, hiszen élete bármely területére pillant, nem észlel mást, mint az egyre gyorsuló ütemű fejlődés látszatát. Amennyiben azonban olyan nézőpontot tudhat a magáénak, mely nemcsak horizontális síkban […]

Az áldozatvállalás erényéről

Tisztelgés a Kitörést végrehajtó magyar és német katonák önfeláldozó hőstette előtt Folyóiratunk első számában azt a megállapítást tettük, hogy korunk elsötétedésének elsődleges oka az emberi minőség kárhozatos, dekadens zuhanása. E folyamat nem magától végbemenő, hanem intenzív és erőszakos romboló tevékenység következménye. Fáradhatatlan és kimeríthetetlen sötét erő szükséges ahhoz, hogy az emberi lélek és szellem egyre […]